ISO 22301

Systémy manažérstva kontinuity organizácie

Systém manažérstva kontinuity organizácie zabezpečuje plynulú obnovu procesov a činnosti celej organizácie po incidente, ktorý túto plynulosť narušil. Analyzuje dopady a spôsoby obnovy po rôznych druhoch veľkých havárií i menšich incidentoch, ktoré môžu byť v organizácii predvídateľnými i nepredvidateľnými. Prístupy Business Continuity sa orientujú nie len na odstánenie incidentov a ich príčin ale predovšetkým na ich prevenciu. Norma je kompatibilna (Annex SL) s viacerými manažérskymi normami a je výborným nástrojom v rukách predovšetkým vrcholového manažmentu, ktorí v kontexte organizácií riešia jej strategické smerovanie, plán a udržiavanie kontinuálneho riadenia organizácie.


Certifikácia, ako nestranné a objektívne posúdenie zhody nastavených jednotlivých alebo integrovaných manažérskych systémov, je vykonávaná jedine akreditovanými odborníkmi z praxe, s kompetenciami pre príslušný scope, ktorí sú pravidelne kalibrovaní na najnovšie poznatky a skúsenosti v danej oblasti. Cerifikácia, pre ktorú sme medzinárodne akreditovaní sa týka manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 22001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 45001.

Podrobnosti týkajúce sa certifikácie, ktoré nenájdete na tejto stránke sú uvedené na hlávnej stránke www.gcerti.com/Certification, alebo ich komunikujte s regionálnym predstaviteľom G-Cert-i.